Política de Qualitat - Beribak

Vaya al Contenido
 


POLÍTICA DE QUALITAT

 
En un entorn cada vegada més global i canviant, la Direcció de BERIBAK, S.L. vol fer palès el seu compromís de proporcionar, mitjançant la seva activitat de Fabricant d'utillatges, mecanització i estampació metàl·lica per a la indústria en general, una alternativa que satisfaci les seves necessitats, requeriments i expectatives, així com les de la resta de parts interessades en la nostra activitat.
Aquest compromís es basa en:


  •  Una estratègia de mercat que permeti l'èxit sostingut de la nostra organització mitjançant l'aplicació dels nostres coneixements en el desenvolupament de solucions per als nostres clients, en un marc de respecte i comportament ètic amb la nostra competència i el medi ambient.

  •  Establir un sistema de gestió enfocat al client i basat en processos per als quals s'analitzin els seus riscos, es defineixin indicadors, s'estableixin objectius i es proporcionin els recursos necessaris per a la seva consecució.

  •  L'obligació de complir els requisits dels nostres clients i les lleis i reglaments aplicables a la nostra activitat.

  •  Dissenyar un entorn de gestió i comunicació interna que permeti revisar periòdicament els resultats i, com a resultat de la seva anàlisi, promoure els canvis necessaris per a optimitzar-lo i millorar-lo contínuament.

  •  Establir llaços de comunicació amb el nostre entorn per fer front a la responsabilitat social que adquirim amb l'exercici de la nostra activitat, tractant de fer-lo partícip del nostre èxit.

  •  Fer partícips a tots els membres de la nostra organització d'aquesta Política de Qualitat, comprovant que ha estat compresa de manera que sigui aplicada, respectada i transmesa també als nostres proveïdors.


 
 
 
 
 
 
Per a això, com a decisió estratègica hem establert un sistema de gestió sobre la base del referencial de sistemes de gestió de qualitat ISO9001:2015 SISTEMES DE GESTIÓ DE LA QUALITAT.  REQUISITS, que garanteixi als nostres clients un entorn de gestió adequat per al compliment del nostre compromís amb ells i amb el nostre entorn.

 
 
Sant Vicenç dels Horts, Marzo de 2017.

Regreso al contenido